Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zsp2gryfino.eu

Ogłoszenie nr 656149-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Gryfino: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Wykwalifikowany logistyk”; Regionalny Program Operacyjny województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
nazwa zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa
rodzaj zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu:
Projekt „Wykwalifikowany logistyk”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione oraz wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienia, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postepowania nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeśli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...

Postepowanie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: …

Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, REGON 000181668, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (91) 4162503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: www.zsp2gryfino.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostki organizacyjne administracji samorządowej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
adres strony: www.bip.zsp2gryfino.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziały w postępowaniu należy przesłać:
Elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.bip.zsp2gryfino.eu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Wykwalifikowany logistyk”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Numer referencyjny: ZSP2.275.3.2018.MP
Przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielne jest na części: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: nie dotyczy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wykwalifikowany logistyk”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowy Kod CPV: 48000000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeśli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: data zakończenia 28.02.2019 rok

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje minimum jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawy podobne Zamawiający uzna takie, których wartość wyniosła, co najmniej 20 000 zł. brutto oraz dotyczyła sprzętu komputerowego.
Wykonawca nie może sumować dostaw z kilku inwestycji, (realizowanych w ramach oddzielnych umów) dla uzyskania wymaganych zakresów prac i wartości porównywalnych.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania ofert wspólnej ww. dokument każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących niniejszego zamówienia, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć wykaz usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) ALBO W PKT III.6)

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wykaz wykonanych usług stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. III.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
12. Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
13. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5) Wymaga się złożenia ofert wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofert zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu Nie dotyczy
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców: …
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: …
Maksymalna liczna wykonawców: …
Kryteria selekcji wykonawców: …

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
Umowa ramowa będzie zawarta: nie
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacje potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: tak/nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena, warunki gwarancji

IV.2.2) Kryteria:

1) CENA OFERTY BRUTTO – 60%
Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części zamówienia przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

C = najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100 pkt x 60%

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg. powyższego wzoru.

2) WARUNKI GWARANCJI – 40%
Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców
w Formularzu Oferty w następujący sposób:

 Lp. Warunki gwarancji:  Ilość punktów 
 1.  W przypadku usterki/wady urządzenia będzie ono musiało zostać przez Zamawiającego i na jego koszt odesłane lub dostarczone do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej bez zapewnianie urządzenia zastępczego.  0
 2.  W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono odebrane z siedziby Zamawiającego na koszt producenta i/lub dostawcy bez zapewnianie urządzenia zastępczego.  25
 3.  W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono odebrane z siedziby Zamawiającego na koszt producenta i/lub dostawcy i zapewni on na czas naprawy urządzenie zastępcze lub naprawa gwarancyjna zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.  50
 4.  W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono wymienione na nowe.  100

Ocena będzie dokonywana wg. niżej podanego wzoru:

WG nr = B nr / Bno x 100 pkt x 40%

gdzie:

D – oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
nr – numer oferty
Bnr – łączna liczba punktów badanej oferty w kryterium WARUNKI GWARANCJI
Bno – maksymalna łączna liczba punktów w kryterium WARUNKI GWARANCJI
Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp: nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszenie, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: …

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: …

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: …

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie
jeśli tak:
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: …
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: …
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: …
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: …
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: …
Licytacja wieloetapowa: tak/nie
jeśli tak
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etatu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: …
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: …
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: ...
Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K017/18-00 „Wykwalifikowany logistyk”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,
- w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy nie ulegnie zmianie.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: jeżeli dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: jeżeli dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: 14.12.2018 r. godz. 14:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30

IV.6.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: 505 791 884, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia
i wykonywania umowy na zadanie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Wykwalifikowany logistyk”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Właściciel danych osobowych posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-12-03 14:50:05 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-12-03 14:52:12 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-12-03 14:55:10 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-12-05 15:26:59 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-12-06 19:05:09 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-12-15 08:00:26 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-12-19 16:34:37 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2018-12-21 16:49:10 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl