Drukuj

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 416-25-03,fax 091 416-25-03 wew.35
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2gryfino.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

  1. Komputer osobisty - 5 szt.
  2. Systemy komputerowe - 5 szt.
  3. Akcesoria komputerowe - 5 szt.
  4. Monitory - 5 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30213100-6, 48900000-7,  302372001-1, 33195100-4                     

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
14 dni od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM -

III.2) ZALICZKI -

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: -

III.4.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.2.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4)
Oświadczenie o równoważności produktów wraz z opisem - w przypadku składania ofert równoważnych oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniżej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

wartość punktowa oferty = najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty x 10 x 60 % 

Termin dostawy - 40 %

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu  wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanego przez wykonawców tj.:

  1. wykonawca oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dnilicząc od dnia podpisania umowy otrzyma 5 punktów,
  2. wykonawca oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 8 do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy otrzyma 3 punkty,
  3. wykonawca oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 11 do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy otrzyma 1 punkty,

2) informacje dotyczące terminu dostawy wykonawca poda w formularzu oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) ocena punktowa do tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

wartość punktowa oferty = liczba punktów przypisana badanej ofercie / przyznana maksymalna liczba punktów x 10 x 40 %                                            

10 - współczynnik stały.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsp2gryfino.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino (pok.17)

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.05.2018 r. do godz. 12:30, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, pok. 18, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 kwietnia 2018 roku z numerem 551479-N-2018.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-04-26 19:49:48 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-04-27 09:29:45 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-05-11 15:03:09 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2022-02-09 10:14:53 Marcin Para