Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zsp2gryfino.eu

Ogłoszenie nr 522758-N-2018 z dnia 2018-02-24

Gryfino: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, biologii oraz w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Kreatywni na co dzień"; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt ”Kreatywni na co dzień” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione oraz wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienia, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postepowania nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Jeśli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postepowanie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (91) 4162503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.zsp2gryfino.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostki organizacyjne administracji samorządowej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak

adres strony: www.bip.zsp2gryfino.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziały w postępowaniu należy przesłać elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Inny sposób: w formie pisemnej

Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.bip.zsp2gryfino.eu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, biologii oraz w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Kreatywni na co dzień”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Numer referencyjny: ZSP2.275.2.2018.MP

Przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielne jest na części: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych. Zamówienie składa się z 3 części:

Część nr 1: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki - ogółem
60 h, Część nr 2: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z biologii - ogółem 30 h; Część nr 3: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego - ogółem 210 h (w tym: indywidualne doradztwo zawodowe - 180 h i grupowe doradztwo zawodowe - 30 h)

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4

Dodatkowe Kody CPV: 80200000-6, 80212000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeśli Zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta: PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Nie dotyczy

Okres w dniach: data zakończenia 30.06.2018 r.

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

dot. części nr 1 zamówienia

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne na czas realizacji części I zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną 30 000,00 złotych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości 10 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą

dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za zamknięty rok obrotowy w wysokości 10 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności (np. bilans).

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe na rachunku bankowym
w wysokości co najmniej 10000,00 złotych na czas realizacji części I zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym
w wysokości wyżej wskazanej oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej.

dot. części nr 2 zamówienia

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne na czas realizacji części II zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną 30 000,00 złotych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości 5 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą

dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za zamknięty rok obrotowy w wysokości 5 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności (np. bilans).

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe na rachunku bankowym
w wysokości co najmniej 5000,00 złotych na czas realizacji części II zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej.

dot. części nr 3 zamówienia

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne na czas realizacji części III zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną 30 000,00 złotych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy
w wysokości 35 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą

dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za zamknięty rok obrotowy w wysokości 35 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności (np. bilans).

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe na rachunku bankowym
w wysokości co najmniej 40000,00 złotych na czas realizacji części III zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym
w wysokości wyżej wskazanej oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

dot. części nr 1,2 i 3 zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum jedną usługę, której przedmiotem były zajęcia edukacyjne realizowane w ramach jednej usługi dla minimum 30 uczniów szkół prowadzących kształcenie ponadgimnazjalne.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedłoży wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego określony w rozdz. III ust. 2 do SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania ofert wspólnej ww. dokument każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a, ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, dotyczących części 1-3 niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz usług wykonanych, referencje oraz referencje osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego określony w rozdz. III ust. 2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) ALBO W PKT III.6)

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1a-1c do SIWZ.
2. Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wykaz osób stanowiące załącznik nr 7a-7c do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych usług stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
13. Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
14. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5) Wymaga się złożenia ofert wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofert zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Nie dotyczy

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczna wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Umowa ramowa będzie zawarta: nie

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacje potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: tak/nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, materiały szkoleniowe

IV.2.2) Kryteria:

1) CENA OFERTY BRUTTO - 50%

Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części zamówienia przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

C najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100 pkt x 50%

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 50 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg. powyższego wzoru.

2) DOŚWIADCZENIE OSÓB ORAZ KOMPTENCJE ZAWODOWE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 40%

Wykonawca winien wykazać liczbę godzin zajęć przeprowadzonych przez osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, z obszarów o tematyce odpowiadającej tematyce usług stanowiących przedmiot zamówienia odpowiednio dla danej części, na którą składana jest oferta.

Wykonawca winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które przeprowadziły zajęcia w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia.

Stosownie do przedmiotu każdej części zamówienia przeprowadzonych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wykazanych
w załącznikach nr 7a - 7c do SIWZ - zrealizowanych w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykonawca w celu wskazania osób, do realizacji zamówienia zobowiązany jest wypełnić załączniki nr 7a - 7c dla każdej części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą referencje z okresu ostatnich trzech lat, osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Ocena kryterium doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie dokonywana wg następujących zasad:

Lp.

Liczba przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku przez każdą z osób wyznaczonych przez Wykonawcę liczby godzin zajęć w obszarach tematycznych objętych zamówieniem w danej części przeprowadzonych z grupą zgodną z grupą docelową projektu

Liczba przyznanych punktów:

1.

Wykładowca, który przeprowadził od 1 – 50 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę

1

2.

Wykładowca, który przeprowadził od 51 – 100 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę

3

3.

Wykładowca, który przeprowadził powyżej 100 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę

5

*Wykonawca wykazuje przeprowadzenie przez wskazane osoby liczbę godzin zajęć odpowiednio do tematyki części, na którą składa ofertę

Uwaga!

Wykonawca nie może wskazać do oceny kryterium doświadczenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia większej liczby osób niż zostało to przewidziane w załączniku nr 7a – 7c. W przypadku wskazania większej liczby osób Zamawiający dokonując oceny oferty przy zastosowaniu w/w kryterium weźmie pod uwagę tylko taką liczbę osób, jaką przewidział w załączniku nr 7a- 7c. Osoby wskazane na niższych pozycjach nie będą podlegać ocenie.

Ocena będzie dokonywana wg. niżej podanego wzoru:

D nr = B nr / Bno x 100 pkt x 40%

gdzie:

D - łączna ocena oferty w kryterium Doświadczenie

nr - numer oferty

Bnr - łączna liczba punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Bno - maksymalna łączna liczba punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

1. MATERIAŁY SZKOLENIOWE - 10%

Ocenie punktowej podlegać będzie załączony do oferty pakiet materiałów szkoleniowych:

  1. materiały szkoleniowe (opracowanie własne) w formie wydruku - 70 pkt.
  2. materiały szkoleniowe (opracowanie własne) w formie wydruku z załączoną płytą CD lub DVD - 90 pkt.
  3. materiały szkoleniowe (opracowanie własne) w formie wydruku z załączoną płytą CD lub DVD oraz notatnikiem i długopisem - 100 pkt.

Punkty przyznane przez komisję zostaną pomnożone przez wagę tego kryterium, która wynosi 10%.

 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień
  w terminie określonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz uzyskała najwyższy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 6.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp: nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszenie, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie

jeśli tak:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa: nie

jeśli tak

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etatu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wzory umów stanowią załączniki nr 10a – 10c do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.03.00-32-K017/16-00„Kreatywni na co dzień”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,

- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,

- w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy nie ulegnie zmianie.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.03.2018 r. godz. 14:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.6.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-02-24 19:29:55 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-20 18:03:40 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-23 15:29:59 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-28 14:50:36 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl