Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zsp2gryfino.eu

Ogłoszenie nr   516798-N-2018 z dnia 2018-02-20

Gryfino: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu gastronomicznego w ramach projektu „Poszukiwani wykwalifikowani”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
nazwa zamówienia

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU - Dostawa
rodzaj zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Poszukiwani wykwalifikowani”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione oraz wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienia, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postepowania nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Jeśli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postepowanie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

 

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (91) 4162503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: www.zsp2gryfino.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  tak  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   tak

adres strony: www.bip.zsp2gryfino.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem   nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziały w postępowaniu należy przesłać elektronicznie   nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu w inny sposób
: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
tak

Inny sposób: w formie pisemnej

Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.bip.zsp2gryfino.eu

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu gastronomicznego w ramach projektu „Poszukiwani wykwalifikowani”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Numer referencyjny: ZSP2.275.1.2018.MP

Przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielne jest na części: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu gastronomicznego w ramach projektu „Poszukiwani wykwalifikowani”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Część nr 1 - Zestaw sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania.

W skład zestawu wchodzi:

-  komputer przenośny  – 1 szt.

-  oprogramowanie do komputera przenośnego – 1 szt.

-  projektor multimedialny – 1 szt.

-  ekran projekcyjny – 1 szt.

-  urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Część nr 2 – Zestaw sprzętu gastronomicznego

W skład zestawu wchodzi:

- ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt.

- blender kielichowy – 1 szt.

- maszynka do mielenia – 1 szt.

- wyciskarka wolnoobrotowa do owoców – 1 szt.

- robot planetarny – 1 szt.

- blender  – 1 szt.

- opiekacz – 1 szt.

- czajnik elektryczny – 1 szt.

- frytownica – 1 szt.

- urządzenie do pakowania próżniowego – 1 szt.

- mikser – 1 szt.

- urządzenie do sous –vide – 1 szt.

- urządzenie do produkcji lodów – 1 szt.

- krajalnica – 1 szt.

- gofrownica – 1 szt.

- waga kuchenna – 1 szt.

- maszynka do makaronu – 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 39221000-7

Dodatkowe Kody CPV: 30213100-6, 38652100-1, 38653400-1, 42962000-7,
48000000-8, 39314000-6,

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeśli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta: PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: data zakończenia 30.04.2018 rok

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje minimum jedną dostawę, której rodzaj jest zbliżony z niniejszym zamówieniem, tj. dostawy sprzętu komputerowego lub gastronomicznego o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4)   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Do oferty Wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5) Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm.).

 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
  2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego:
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  4. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:
  1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:
   1. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
    1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
     Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych;
  2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
   Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
 1. Inne dokumenty:

1)  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ – część nr 1 zamówienia.
2)  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ – część nr 2 zamówienia.
3) Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
4) Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
5) Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

III.6.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.6.1.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących części nr 1-2 niniejszego zamówienia, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.9) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) ALBO W PKT III.6)

 1. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.
 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 6. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
 7. Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 8. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5) Wymaga się złożenia ofert wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofert zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
Nie dotyczy

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczna wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Umowa ramowa będzie zawarta: nie

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacje potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: tak/nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena, warunki gwarancji

IV.2.2) Kryteria:

1) CENA OFERTY BRUTTO – 60%

Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części zamówienia przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:              

C najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100 pkt x 60%           

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg. powyższego wzoru.

2) WARUNKI GWARANCJI – 40%

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w Formularzu Oferty w następujący sposób:

Lp.

Warunki gwarancji:

Ilość punktów

1.

W przypadku usterki/wady urządzenia będzie ono musiało zostać przez Zamawiającego i na jego koszt odesłane lub dostarczone do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej bez zapewnianie urządzenia zastępczego.

0

2.

W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono odebrane z siedziby Zamawiającego na koszt producenta i/lub dostawcy bez zapewnianie urządzenia zastępczego.

25

3.

W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono odebrane z siedziby Zamawiającego na koszt producenta i/lub dostawcy i zapewni on na czas naprawy urządzenie zastępcze lub naprawa gwarancyjna zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.

50

4.

W przypadku usterki/wady urządzenia zostanie ono wymienione na nowe.

100

Ocena będzie dokonywana wg. niżej podanego wzoru:                   

WG nr = B nr / Bno x 100 pkt x 40%                       

gdzie:

D – oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

nr – numer oferty

Bnr – łączna liczba punktów badanej oferty w kryterium WARUNKI GWARANCJI

Bno – maksymalna łączna liczba punktów w kryterium WARUNKI GWARANCJI

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp: nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszenie, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie

jeśli tak:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa: tak/nie

jeśli tak

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etatu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 a i 10 b do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

 1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
  w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K041/17 „Poszukiwani wykwalifikowani”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,

- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,

- w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy nie ulegnie zmianie.

 1. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.bip.zsp2gryfino.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino 

IV.6.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.6.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-02-20 15:06:21 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-02-20 15:10:57 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-13 15:55:11 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-22 14:15:06 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-28 14:41:31 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2018-03-28 14:41:49 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl