Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Informacja o wynikach naboru
w Zespole Szkół Ponadpodstawwych w Gryfinie,
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowo - rozliczeniowych
w Zespole Szkół Ponadpodstawwych w Gryfinie,
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

W toku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata do realizacji zadań na stanowisku pracy określonym w ogłoszeniu, gdyż otrzymana oferta nie spełniła wymagań.

Gryfino, dnia 23 maja 2023 r.

mgr Maciej Puzik
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie ul. Łużycka 91

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. księgowo-rozliczeniowych w pełnym etacie (40 godzin tygodniowo)

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie:
  1. Średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel).
  6. Dwuletnia praktyka w księgowości, w przypadku wykształcenia średniego czteroletnia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz dyscypliny finansów publicznych.
  3. Znajomość programów komputerowych stosowanych w jednostce oprogramowanie firmy VULCAN, PŁATNIK ZUS oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel).
  4. Posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność.
  5. Rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
  Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe lub staż zawodowy w działach finansowych jednostek budżetowych.
 4. Zakres zadań:
  1. Sporządzanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym.
  2. Dokonywanie terminowych regulacji zobowiązań, w szczególności na rachunki bankowe ZUS oraz Urzędu Skarbowego.
  3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
  4. Zamawianie, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania wg rejestru.
  5. Zgłaszanie do ZUS nowo przyjętych pracowników i wyrejestrowanie odchodzących.
  6. Sporządzanie korekt do ZUS dotyczących składek pracowniczych.
  7. Sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących, not księgowych, not korygujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Sporządzanie listy obciążeń opłat za wyżywienie, opłat za internat.
  10. Rozliczanie magazynu żywnościowego i uzgadnianie kartotek magazynowych.
  11. Rozliczanie delegacji służbowych.
  12. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  13. Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców.
  14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
  15. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji.
  16. Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą likwidacji środków trwałych.
  17. Wydawanie materiałów biurowych.
  18. Bieżąca znajomość przepisów prawa, instrukcji, zarządzeń wynikających z zajmowanego stanowiska.
  19. Podpisywanie sporządzonych dokumentów finansowo - księgowych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV
  2. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - oświadczenie o danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.
  4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 okt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm).
  5. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucjom państwowym i samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karno-skarbowe.
  6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.
  7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  8. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  10. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ... (nazwa jednostki) proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ... (nazwa jednostki) przez okres najbliższych 9 miesięcy.
   Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 8) do 9) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
   • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ……. (nazwa jednostki) przez okres najbliższych 9 miesięcy.
   • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
   *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
  Uwaga: Kopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem kandydat.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać do dnia 11 maja 2023 r. w sekretariacie nr 18 I p Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91 lub na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na stanowisko - Samodzielny referent ds. księgowo-rozliczeniowych". List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości oraz na stronie BIP Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie bip.zsp2.gryfino.eu

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Złożone dokumenty zostaną odesłane na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez dyrektora ZSP w Gryfinie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 416 25 03 wew. 38.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Maciej Puzik

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, tel. 914162503, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół ponadpodstawowych.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2023-04-25 13:46:58 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2023-05-23 17:45:53 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl